Szczegółowe czynności prawne obejmują:

 1. reprezentowanie klientów w postępowaniach
  – cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym we wszystkich sprawach z zakresu świadczonych usług,
  – karnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
  – administracyjnych przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi.
 2. audyty prawne, due diligence, opinie prawne, projekty i oceny umów:
  – audyty na potrzeby wewnętrzne,
  – audyty przedinwestycyjne – due diligence, sprawdzanie stanu prawnego spółek,
  – przygotowanie opinii i informacji prawnych dotyczących wybranych zagadnień prawnych dla przedstawianego do zbadania stanu faktycznego,
  – opracowanie projektów umów, sporządzanie uwag i opracowanie zmian do przedstawianych projektów umów.
 3. dyżury w siedzibie przedsiębiorstw klientów (współpraca typu in house):
  – obecność radcy prawnego lub aplikanta/prawnika w siedzibie przedsiębiorstw klientów,
  – codzienne doradztwo i konsultacje bieżące dla klientów i wskazanych pracowników przedsiębiorstwa.
 4. udział w negocjacjach w sprawach dotyczących działalności przedsiębiorstw klientów:
  – negocjowanie warunków i treści kontraktów, udział w spotkaniach negocjacyjnych,               
 5. prowadzenie mediacji w sprawach klientów, w tym mediacji w sprawach rodzinnych i karnych, jako alternatywy sądowego sposobu rozstrzygania sporu we wszystkich sprawach z zakresu świadczonych usług,
 6. szkolenia wewnętrzne dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwa oraz pracowników,
 7. specjalistyczne szkolenia tematyczne z dziedzin zakresu świadczonych usług,