Informacja o zmianach w przepisach o ochronie danych osobowych

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Radcy prawnego Elżbiety Kosterskiej W Sosnowcu

  W celu realizacji obowiązków określonych w art.. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”),

Kancelaria Radcy Prawnego Elżbieta Kosterska informuje ,że jest administratorem danych osobowych Państwa jako naszych Klientów .

Dane osobowe

Dane osobowe obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. W przypadku klientów, którzy zawarli z kancelarią umowy obejmujące wynagrodzenie , przetwarzane są również dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych. Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych Kancelarii E. Kosterska

I. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Elżbieta Kosterska z siedzibą przy ulicy 3 Maja 7/4 41-200 Sosnowiec
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Klientów Kancelarii i osób współpracujących należy kierować za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@KancelariaKosterska.pl; i telefonicznie : 601 511 727

II.Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 145) i zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 2. Przetwarzanie danych odbywa się w celu zawarcia lub wykonania umowy pomocy prawnej z Kancelarią Radcy Prawnego Elżbiety Kosterskiej oraz kontaktowania się z sprawach związanych ze świadczeniem usług.
 3. W niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. F. RODO), w szczególności w celach: zapewnienia bezpieczeństwa usług, przechowywania danych i ich archiwizacji, windykacji należności

III. Obowiązek Podania Danych Osobowych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na udzielenie pomocy prawnej i wykonywania umowy . Brak podania przez wszystkich wymaganych danych osobowych, będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia usług Kancelarię RadcyPrawnego Elżbiety Koterskiej W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Udostępnianie Danych Osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym z Kancelarią Radcy Prawnego Elżbiety Kosterskiej w świadczeniu usług , które świadczą dla nas usługi księgowe, administracyjne, serwisowe a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom władzy publicznej.

V. Przekazywanie Danych Do Państw Spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe przetwarzane w Kancelarii Radcy Prawnego Elżbiety Kosterskiej nie są przekazywania poza teren EOG,

VI. Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II powyżej, celów tj. w zakresie realizacji zawartej Kancelarią Radcy Prawnego Elżbiety Kosterskiej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Kancelarie Radcy prawnego Elżbiety Koterskiej uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, lub w przypadku wyrażenia przez zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

VII. Profilowanie oraz zautomatyzowanej przetwarzanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Kancelaria Radcy Prawnego ElzbietyKosterskiej nie profiluje danych osobowych ani nie podejmuje w stosunku do Klientów zautomatyzowanych decyzji.

VIII. Prawa Osób Których Dane są Przetwarzane przez naszą Kancelarie

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) w przypadku, gdy (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu naszej kancelarii .

IX. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Pan / i udzielił/a zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

X. Prawo wniesienia skargi do organu

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Naszą Kancelarię Pana/i danych osobowych narusza przepisy prawa , mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony

XI. POWYŻSZE ZASADY STOSUJE SIĘ POCZĄWSZY OD 25 MAJA 2018 ROKU.